Links (NL)

IISG
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis. Sinds zijn oprichting in 1935 zet het instituut zich in voor het verzamelen, behouden en ter beschikking te stellen van het erfgoed van sociale bewegingen.
Het instituut is onafhankelijk en betrouwbaar en daardoor een natuurlijke bewaarplaats voor het dikwijls bedreigde culturele erfgoed van de arbeidersbeweging en andere emancipatorische groepen en stromingen. De onderzoeksafdeling van het instituut richt zich vooral op de geschiedenis van de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en organiseert internationale projecten op dit terrein. Het IISG bezit meer dan 3000 archieven, 1 miljoen boeken en tijdschriften en een grote collectie beeld- en geluidsmateriaal. De collecties zijn ontsloten door middel van een online catalogus. De collectie bevat vele dagboeken en egodocumenten, maar deze zijn niet als apart genre gecatalogiseerd.

NIOD
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is kort na de bevrijding, op 8 mei 1945, opgericht in het besef van het grote belang van de bezettingsperiode. Sinds 1 januari 1999 is het Instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het NIOD bestaat nu meer dan zestig jaar en is hét centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog. Enige jaren geleden is het werkterrein van het instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Op 9 december 2010 is het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie gefuseerd met het Centrum voor Holocaust- en Genocide Studies.De collectie Dagboeken & Egodocumenten van het NIOD bestaat uit fotokopieën en originelen van dagboeken die tijdens de bezettingsjaren zijn geschreven en van herinneringen die na de bevrijding zijn opgetekend. Tot op de dag van vandaag ontvangt het NIOD originele dagboeken en egodocumenten als schenking. Voor raadpleging van de dagboeken is een bezoek aan het NIOD noodzakelijk. De collectie is in zijn geheel beperkt openbaar.

ATRIA
ATRIA, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, ontstond in 2012 uit een fusie tussen Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. ATRIA wil bijdragen aan emancipatie van vrouwen door kennisoverdracht, beleidsadvisering en stimulering van het maatschappelijke en politieke debat. Met als uiteindelijk doel gelijke rechten voor mannen en vrouwen. ATRIA bezit een collectie egodocumenten van vrouwen waarvan een groot deel intussen digitaal toegankelijk is gemaakt.

Familiearchieven.nl bericht over de stand van zaken rondom familiearchieven in Nederland. zij benadrukt de betekenis van een familieverhaal en onderstreept het belang van het bewaren van persoonlijke documenten en herinneringen. Als portal verwijst deze website naar persoonsgegevens en familiedossiers in overheids- en particuliere archieven.

Het Platform Particuliere Archieven (PPA) organiseert, sinds november 2005, open bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis & informatie met discussie en wordt hierbij ondersteund door het landelijke sectorinstituut erfgoednederland.nl. Het PPA is te beschouwen als opvolger van twee eerdere belangengroepen voor particuliere archieven: het CANNET, dat een vereniging was van categorale instellingen en de SPArc, een sectie binnen de KVAN voor archivarissen van particuliere archieven. Na een oproep van Erfgoed Nederland (toen nog DIVA geheten) om tot een nieuwe vorm van samenwerking te komen is het PPA opgericht door een aantal vrijwilligers, werknemers uit diverse erfgoedinstellingen.

De Werkgroep Biografie heeft als doel het debat over het genre levend te houden en organiseert, vaak samen met andere organisaties, symposia en werkbijeenkomsten. Ook is zij uitgever van het Biografie Bulletin, dat drie maal per jaar verschijnt. De Werkgroep heeft op dit moment meer dan 300 leden. Veel biografen zijn lid, maar ook geïnteresseerden in het genre staan op de ledenlijst.

The Expatriate Archive Centre in The Hague collects and preserves the life stories of expatriates worldwide for future research.

←HOME

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)